Projektitoiminnan mittaaminen projektin kuntotestin avulla

 
 

Tänä päivänä organisaatiot toimivat yhä enemmän projekteja toteuttaen. Liiketoimintaympäristö sidosryhmineen muuttuu jatkuvasti ja yrityksen on kyettävä reagoimaan muutoksiin nopeasti. Projektien määrien kasvaessa yli organisaatiorajojen tulee organisaation eteen projektikulttuurin ja oman projektimallin luominen tai kehittäminen. Kypsyystasomallin avulla saadaan selville yrityksen projektitoiminnan nykytila, jonka pohjalta yritys pystyy asettamaan realistisia ja toteutettavissa olevia tavoitteita toimintansa kehittämiseksi vaihe vaiheelta.

Mitä kypsyystasomallilla tarkoitetaan?

Kypsyystasomalli on kehys, jota käytetään vertailukohtana organisaation omia prosesseja tarkasteltaessa. Malli toimii tehtävälistana asioista, joita toteutetaan toimintaa kehitettäessä. Projektinhallinnan kyvykkyyden mittaamiseen on kehitetty runsain määrin erilaisia kypsyystasomalleja, standardeja ja menetelmiä, kuten alla olevasta kuvasta näkee. Mallit ovat kansainvälisiä, englannin kielisiä ja usein aikaa ja resursseja vaativia. 

 Projektitoiminnan kehittäminen

Verrattaessa organisaatiota vastaaviin organisaatioihin ja parhaimpiin käytäntöihin, organisaatio näkee omat kehittämistarpeensa projekti- ja portfoliotoimituksissaan. Kypsyysmalleissa projektitoiminnan kehittäminen jaotellaan tasoihin, joita noustaan taso tasolta ylöspäin tähdäten järjestelmälliseen toimintaan.

 

Pasaatin kypsyystasomalli eli projektitoiminnan kuntotesti

Pasaatin malli perustuu tuottavuuden projektikolmioon ja kuuteen väylään, joihin on otettu jonkin verran vaikutteita muun muassa ISO 21500- ja PRINCE2 -standardeista. Malli on suunniteltu suomalaisille projektiliiketoimintaa tekeville yrityksille toimialasta riippumatta. Kuntotestin saa joko suomen tai englannin kielisenä. Projektikolmio mittaa organisaation tapaa toimia projekteissa, eli projektinhallinnassa mahdollisesti käytettyjä prosesseja, ohjeita ja menetelmiä. Työkalut-osiossa tarkastellaan työkaluja, tekniikoita sekä mittareita, joita projektihallinnassa käytetään. Ihmiset-osiossa selvitetään projekteihin osallistuvien tietoja, taitoja, asenteita ja motivaatiota.

 

Projektiliiketoiminnan kehittäminen

 

Kuuden väylän avulla pureudutaan organisaation projektitoimintaan vielä syvällisemmin. Nämä ovat:

1) ketteryys ja muutosjohtaminen
2) kokonaisuus ja sisältö
3) kannattavuus, kustannukset ja resursointi
4) riskienhallinta
5) laatu ja mittarit
6) viestintä ja projektin sidosryhmät

Mallin tulosten mukaan projektitoimintaa voidaan kehittää joko väylä kerrallaan tai valitsemalla alla olevan esimerkin mukaisesti kaksi kehittämiskohdetta, joita parantamalla saadaan usein myös muita väyliä parannettua ja yritys saattaa saavuttaa seuraavan tason.

Projektitoiminnan kehittäminen

Kypsyystasomallin kuusi väylää käytännössä

Kuntotesti koostuu sähköisestä kyselystä, jonka täyttäminen vie aikaa viidestätoista minuutista puoleen tuntiin. Vastaukset kyselyyn tulevat anonyymisti. Aikaa vieviä haastatteluja ei tehdä. Testissä on mahdollisuus antaa avointa palautetta, mikä mahdollistaa yrityksen nykyisen projektikulttuurin hahmottamisen vielä paremmin, sillä kyselyyn anonyymisti vastatessa palautetta tulee usein melko paljon. Testin tuloksena yritys saa kirjallisen raportin kehittämistoimenpide-ehdotuksineen, jotka puretaan workshopissa.

Kuntotestin avulla kyetään suunnittelemaan pitkän aikavälin projektiliiketoimintaa tukevia strategisia kehittämistoimenpiteitä, pikemminkin kuin toteuttamaan lyhyen aikavälin ad-hoc korjauksia, joilla pyritään välittömästi poistamaan esiin tulleita ongelmia.

Kirjoittaja, Päivi Kähönen – Anttila, toimii Pasaatissa vanhempana projektipäällikkönä.

 

Tutustu Pasaatin Kuntotestiin ja projektitoiminnan kehittämisen palveluihin

Pasaati Kuntotesti 

 

Tutustu ladattaviin materiaaleihimme

Materiaalipankista voit ladata maksutta käyttöösi oppaita ja työkaluja onnistuneen projektin suunnitteluun ja toteutukseen.

LADATTAVAT MATERIAALIT

Ota Pasaati
projektikumppaniksi

Otetaan kaikki mahdollinen irti projektistasi

OTA YHTEYTTÄ TUTUSTU MEIHIN

 

AriV

Ari Vättö
ari.vatto@pasaati.com
+358 50 5588 914