Palvelut

Ota Pasaati projektikumppaniksi – mukana myötätuuli

Pasaati PMO

Haluatko projektia käynnistäessäsi olla varma siitä, että projekti onnistuu ja asiakaslupaukset pidetään?

 

Projektipäällikkö on tärkein yksittäinen tekijä projektin onnistumiselle. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projektille asetetut tavoitteet ja hyödyt konkretisoituvat. Ottamalla projektin johtoon ammattilaisjohtajan Pasaatista varmistat jo merkittävältä osalta, että mikään projektin kulmakivistä ei petä. Näin takaat projektin hyötyjen toteutumisen laskelmien ja suunnitelmien mukaisesti.

 

Esimerkki: Yrityksen kannalta sekä strategisesti että kaupallisesti tärkeä projekti oli menossa. Vastaavan kokoista projektia ei oltu aiemmin toteutettu joten osaamista ja käytännön kokemusta suuren projektin menestykselliseen johtamiseen ei ollut.

Pasaatin sertifioitu projektipäällikkö otti projektin haltuunsa heti ensimmäisestä hetkestä alkaen. Hän oli projektin kuluessa joustavasti ja tarpeen niin vaatiessa suunnittelemassa, ohjaamassa, valvomassa ja tukemassa projektia. Projekti saatiin maaliin tavoitteiden mukaisesti.

Luotettava kumppani

Kokemus tuo varmuutta ja mittakaavaetua

 • Saat satojen onnistuneiden projektien tuoman kokemuksen ja asiantuntemuksemme käyttöösi.
 • Toimittajariippumattomuus mahdollistaa parhaat ratkaisut ja hyödyt lopputuloksesta.

Asenne

Käytännönläheinen, ketterä ja suoraviivainen toimintatapamme on asiakkaan etu. Keskitymme tekemiseen ja lopputulokseen.

Riippumattomuus

Toteutamme parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaan edun mukaisesti. 

 

Pasaati PMO

Pasaatin projektipalvelut kattavat yksittäisen projektinhallinnan, projektisalkun sekä projektitoimiston hallinnan alkaen projektin liiketoimintasuunnitelman työstämisestä projektin hyötyjen mittaamiseen.

 

 • Liiketoimintasuunnitelma (liiketoimintahyötyjen määrittäminen)
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Vaatimustenmäärittely
 • Riskienhallinta 
 • Tavoitteiden ja rajausten määrittely

 • Projektin budjetointi
 • Viestintäsuunnitelma
 • Muutostenhallinta
 • Projektimittarit
 • Projektityökalujen valinta ja käyttöönotto tarvittaessa
 • Projektisuunnitelman luominen
 • Projektiin liittyvät tyytyväisyyskyselyt (projektitiimi ja asiakas)
 • Projektin seuranta ja raportointi
 • Projektin hyötyjen mittaus

Pasaati Ultra

Ultra on projektikumppanuusmalli asiakkaalle, joka  haluaa ulkoistaa projektinhallinnan ja hakee skaalautuvuutta. 

 

Kumppanuusmalli optimoi asiakkaan projektihallinnan määrän ja laadun jokaiseen tilanteeseen sopivaksi. Se mahdollistaa projektien ennakoivan suunnittelun ja toimitusvarmuuden kaikissa tilanteissa.

 

Ultra soveltuu sekä kehitys- että asiakasprojekteihin.  Kumppanuusmalli mahdollistaa vakioidun laatutason projektien johtamisessa ja on selkeä ja läpinäkyvä sekä hyötyjen että kustannusten osalta.

 

Esimerkki: Asiakas tarvitsee säännöllisesti projekteihin 1-3 projektipäällikköä 3-6 kuukauden ajaksi, ennalta määritellyllä allokaatiolla. Pasaati toimittaa palveluna tehtävään sopivat asiantuntijat puitesopimuksen mukaisesti. 

kello.jpg

Hyödyt

 • Mahdollistaa ennakoivan suunnittelun ja tarvelaskennan projekteissa
 • Suoraviivainen, helpompi budjetointi.
 • Läpinäkyvyys toimitusvarmuuden ja kustannusten osalta.
 • Vaihtuvissa projektitilanteissa ja – tarpeissa, palvelu auttaa vakioimaan läpimenoaikojen vaihtelut.
 • Vähentää hallinnollisia ja suunnittelun yleiskustannuksia: vakioitu toimintatapa, puitesopimus ja asiantuntijapalvelun saatavuuden helppous yksinkertaistavat prosessia.

Jatkuvat palvelut

Pitkäaikainen projektikumppanuus asiakkaalle, joka haluaa ulkoistaa projektitoiminnan.

 

Joustavuus

Optimoi asiakkaan projektihallinnan määrän. Mahdollistaa projektien ennakoivan suunnittelun ja toimitusvarmuuden.

Projektijohdon osaamista ja asiantuntemusta oikein kohdennettuna

Ottamalla meidät projektikumppaniksesi osaksi toimitus- tai kehittämisprosessia, voit itse keskittyä täysipainoisesti palvelemaan asiakkaitasi.
Yhteistoiminta ja projektiallianssi tähtää parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen riskienhallinnan, tuottojen ja asiakashyödyn osalta.

Navi auttaa kehittämään asiakkaan projektitoimintaa, projektijohtamista ja projektikulttuuria. 

 

Tavoitteena on asiakkaan tuottavuuden kasvattaminen ja siten kannattavuuden ja liiketoiminnan tuloksen parantaminen.

 

Esimerkki: Pasaati teki asiakkaan organisaatioon projektitoiminnan kuntotestin ja analysoi tulokset. Tulokset purettiin yhdessä asiakkaan kanssa ja niistä tehtiin selkeä kirjallinen raportti toimenpide-ehdotuksineen.

Tätä seuranneessa kehitysprojektissa käytiin läpi kukin kehityskohde. Toimintamalli varmisti kehitystyön jatkuvuuden ja kunkin 3 kk mittaisen kehittämissyklin aikana Pasaatin asiantuntija oli asiakkaan apuna ja tukena uuden toimintatavan rakentamisessa ja ankkuroinnissa.

 

ankkurit.png

Tuottavampaa projektinhallintaa

 • Pasaati Kuntotesti: projektitoiminnan kuumemittari, joka kertoo sen, mitä asioita korjaamalla projektien onnistumista saadaan parannettua ja miten projektitoiminnassa saavutetaan kypsyystasomallin mukainen seuraava taso.
 • Vakioitu toimintamalli ja projektitoiminnan täsmälliset menetelmät ja työkalut tukevat ja helpottavat projektinhallintaa. Täten onnistuminen ei ole riippuvainen vain yksittäisten henkilöiden osaamisesta ja kokemuksesta.

Projektitoiminnan kehittäminen

 • Mittaaminen ja analysointi
 • Kehittämistoimenpiteet
 • Toiminnan ankkurointi

Mallit ja menetelmät 

 • Suoraviivainen projektinhallintamalli
 • Dokumentit, mallipohjat, ohjeet ja työkalut
 • Mallin käyttöönotto organisaatiossasi

Miksi Pasaati Navi?

 • Projektien parempi läpinäkyvyys
 • Tuotteiden/palveluiden laadun parantuminen
 • Toiminnan ketteröityminen
 • Projektitoiminnan tulokset ovat paremmin ennakoitavissa ja mitattavissa
 • Ennustettavuuden lisääntyminen
 • Projektien budjetoinnin ja aikataulutuksen tarkkuus paranevat
 • Projektien hallinto, johtaminen ja päätöksenteko on tehokasta, kurinalaista ja yhdenmukaista
 • Liiketoimintainvestoinneille asetetut tavoitteet saavutetaan

Tutustu ladattaviin materiaaleihimme

Materiaalipankista voit ladata maksutta käyttöösi oppaita ja työkaluja onnistuneen projektin suunnitteluun ja toteutukseen.

LADATTAVAT MATERIAALIT

Ota Pasaati
projektikumppaniksi

Otetaan kaikki mahdollinen irti projektistasi

OTA YHTEYTTÄ TUTUSTU MEIHIN

 

AriV

Ari Vättö
ari.vatto@pasaati.com
+358 50 5588 914